COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

 

Tots els Centres i la Unitat de Tuteles gestionats per la Fundació Vella Terra compten amb Certificat ISO 9001:2008 i s’està en procés d’adaptació a la ISO 9001:2015. Seguim el model d’avaluació de l’excel·lència EFQM, que ens permet orientar l’estratègia de l’organització cap a l’excel·lència treballant i potenciant els agents facilitadors per tal d’establir els plans de millora per tal d’aconseguir els objectius marcats.  Tanmateix, també es segueixen les indicacions, principis i recomanacions de la normativa UNE 158101:2008 de ‘Serveis per a la promoció de l’Autonomia Personal; Gestió de centres residencials i centres residencials amb centre de dia integrat’.

La certificació rebuda per la Fundació Vella Terra ha estat atorgada per la gestió integral dels centres, en concret per: la creació i gestió de serveis en l’àmbit gerontològic, com són la prestació de serveis socio-sanitaris, centres d’acolliment residencial, centres de dia, servei de tuteles i tots aquells relacionats amb l’àmbit esmentat.

Certificat

Entitat

Alta

Vigència

AENOR

14/03/2014 14/09/2018

IQNET

14/03/2014 14/09/2018